Sen Xu, Xiangjun Lu, Kaiyu Zhang, Yang Li, Lei Wang, Weijia Wang, Haihua Gu, Zheng Guo, Junrong Liu, and Dawu Gu, “Similar Operation Template Attack on RSA-CRT as a Case Study” Science China Information Sciences, Vol.61/ 32111, 17 pages (Mar., 2018).